Adobe Premiere Pro Quick Start – انتشار کتاب جدید!

اگر می خواهید با Adobe Premiere Pro، نرم افزار شماره 1 ویرایش ویدیو در جهان، شروع کنید، پس این کتاب برای شما مناسب است! خلاقیت خود را آزاد کنید و داستان های خود را از طریق ویدیو بگویید. همه چیزهایی را که برای شروع نیاز دارید یاد خواهید گرفت.

به آمازون بروید

به آمازون بروید

تعامل با خواننده